Home

Uitnodiging 91ste Algemene Jaarvergadering COVS Eindhoven

Donderdag 7 maart 2019 - Bestuur

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de 91ste Algemene Jaarvergadering van de COVS Eindhoven e.o. Deze vergadering wordt in ons clubhuis De Stip, Bram Venemanlaan 5, 5644 RL Eindhoven, gehouden op:

Maandag 18 maart 2019, aanvang 20.00 uur.

Voor een goede voorbereiding en een ordelijk verloop van de vergadering vindt u in dit schrijven de agenda, de notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2018 en de jaarverslagen over het jaar 2018 van de diverse commissies. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen aan de agenda toe te voegen, mits deze voorstellen vóór 4 maart 2018 schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend en door minstens 5 stemgerechtigde leden zijn ondertekend met hun naam in blokletters en hun handtekening (zie artikel 18 van de huidige Statuten van de vereniging). Een exemplaar van deze Statuten van de vereniging kunt u verkrijgen bij het secretariaat en zijn tevens te vinden op onze website. Wij hopen u op 18 maart a.s. te mogen begroeten. Vanaf 19.15 uur liggen de financiële stukken behorende bij agendapunt 9 ter bestudering voor u klaar. Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan het secretariaat van onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur COVS Eindhoven e.o.,
Pieter Elbersen, Secretaris

KNVB OFFICIAL PORTAAL

AVE logo

 

 

hollandsevelden 29x323

 

Clubblad
Arbitraal 1 - 2019

De Scheidsrechter
Jaargang 87 | NR.1 | Februari 2019
________________________

 
 
Friday, April 12, 2019 20:00 - 23:00
 
Friday, May 10, 2019 20:00 - 23:00
 
Saturday, June 15, 2019 16:30 - 23:00
 
Thursday, June 27, 2019 14:00 - 17:00
 
Thursday, September 19, 2019 14:00 - 17:00
 
Thursday, November 14, 2019 14:00 - 17:00
Wednesday 20 maart 2019